Đào tạo mOffice hotline19008098

Hướng dẫn quản trị

Bắt đầu Tiêu đề Video
Bài 1 Hướng dẫn nhập mới văn bản đến, trình xin ý kiến, lãnh đạo tiếp nhận văn bản và cho ý kiến
Bài 2 Hướng dẫn ban hành, luân chuyển văn bản
Bài 3 Trình ký và quản lý văn bản trình ký
Bài 4 Hướng dẫn tra cứu cán bộ
Bài 5 Hướng dẫn tra cứu tài liệu
Bài 6 Hướng dẫn theo dõi bản tin nội bộ
Bài 7 Hướng dẫn quản trị