Danh bạ cán bộ

• Quản lý danh bạ cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp theo các tiêu chí cơ bản như: họ tên, mã nhân viên, chức vụ, bộ phận, số điện thoại, email.
• Danh sách cán bộ có thể cập nhật qua hệ thống quản trị
• Tra cứu đơn giản có thể theo họ tên, email, số điện thoại...

img

Ưu điểm

    • Đơn giản trong thao tác tra cứu,, tim kiếm

    • Tăng hiệu quả công tác quản lý thông tin, phối hợp hoạt động trong doanh nghiêp.